Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe er wordt omgegaan met (persoons)gegevens die je achterlaat bij het aanmaken van een account om Stopstone te gebruiken en bij het gebruiken van de Stopstone app. Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-Instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: info@trimbos.nl (hierna: “Trimbos”).

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop Trimbos omgaat met je persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven)  kun je contact opnemen via stopstone@trimbos.nl.

Als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (fg@trimbos.nl). De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG.  Als je niet tevreden bent over hoe Trimbos je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij Trimbos indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
  2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?
  3. Met welk doel en op welke grond worden je persoonsgegevens verwerkt?
  4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?
  5. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
  6. Met wie delen wij je persoonsgegevens?
  7. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
  8. Wat zijn je rechten?
  9. Wijzigingen

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Trimbos is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving na te leven.

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

Je kunt de Stopstone app alleen gebruiken als je een account hebt aangemaakt. Je kan een account aanmaken door je e-mailadres, een wachtwoord en je leeftijd op te geven. Als je anoniem wil blijven raden we je aan om een e-mailadres te gebruiken waar je naam niet in voorkomt. Helemaal anoniem blijven kan niet: hoewel wij niet kunnen zien wie je bent als je een e-mailadres zonder naam gebruikt is via de provider vrijwel altijd te achterhalen via welk IP adres een e-mailadres is aangemaakt. Als je geen e-mailadres wil opgeven kun je de Stopstone app helaas niet gebruiken.

We vragen je verder om voor gebruik van de app en na vier weken een vragenlijst in te vullen, waarin wordt gevraagd naar je geslacht en opleidingsniveau. Daarnaast vragen we je naar je rookstatus (hoe lang rook(te) je, ben je al eens gestopt en hoeveel rook(te) je?). Tenslotte bewaren we gegevens over hoe jij de App gebruikt (bijvoorbeeld over hoe vaak en hoe je de App gebruikt, hierna ook wel “gebruiksdata” genoemd).

Tenslotte heb je in de app de mogelijkheid zelf motivators, hulplijnen en/of beloningen aan te maken met foto's / afbeeldingen. Deze worden alleen lokaal op jouw mobiel opgeslagen en Trimbos kan deze dus niet zien. In de gebruiksdata wordt wel opgeslagen óf en wanneer je motivators, hulplijnen en/of beloningen aanmaakt en welke tekst je in je motivator of beloning hebt opgegeven. Je kunt de hulplijnen ook direct vanuit de app delen via sociale media. Trimbos is niet verantwoordelijk voor de afbeeldingen die je op sociale media deelt, of voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens op die afbeeldingen. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de privacyverklaring van de betreffende sociale media.

3. Met welk doel en op welke grond worden je persoonsgegevens verwerkt?

We gebruiken je e-mailadres om je te laten inloggen op jouw account en om je een nieuw wachtwoord te sturen als je je wachtwoord bent vergeten. Ook kunnen we jou per e-mail vragen of je je account wilt behouden wanneer je een tijdje niet actief bent geweest in de app. We sturen je geen andere informatie per e-mail (tenzij je daar specifiek om hebt verzocht of ons een vraag hebt gesteld).

Jouw aanmeldgegevens, waaronder jouw e-mailadres, worden apart opgeslagen van jouw gebruiksgegevens en jouw antwoorden op de vragenlijst. Alleen via een sleutelcode kunnen deze aan elkaar worden gekoppeld.

De gegevens die via de app worden verzameld, waaronder jouw leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, antwoorden op de vragen over jouw rookgedrag en gebruiksdata, worden door ons gebruikt om de app te evalueren en om inzicht te krijgen in het type gebruiker van de app wat betreft  leeftijd, opleiding en rookgedrag. Zo kunnen we de app verbeteren waar nodig. We gebruiken daarnaast gegevens over jouw rookgedrag voor de werking van onderdelen van de app: voor het tonen van besparingen en beloningen. We gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Wij zien gegevens over jouw rookgedrag als gevoelige of bijzondere gegevens en vinden het dus belangrijk jouw toestemming te vragen voor het verwerken daarvan. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is dus jouw toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken, door een mail te sturen aan stopstone@trimbos.nl. Wij verwijderen dan je e-mailadres uit ons bestand en bewaren alleen het databestand waar geen tot jou herleidbare gegevens meer in staan. Als je je toestemming intrekt kan je helaas geen gebruik meer maken van de app.

4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?

Nee. Stopstone is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16. Het is niet mogelijk om in de app in te vullen dat je jonger bent dan 16 jaar.

Wij kunnen helaas niet controleren of iemand liegt over zijn leeftijd, waardoor het voor zou kunnen komen dat wij toch gegevens ontvangen die zijn achtergelaten door iemand die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt. Mocht je aanleiding hebben te denken dat dit het geval is, neem dan contact met ons op zodat we de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

5. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot uiterlijk vier weken na ontvangst van een emailbericht van jou waarin je aangeeft dat jij je account wilt verwijderen. Je kunt ons daarvoor een e-mail sturen via stopstone@trimbos.nl onder vermelding van het betreffende e-mailadres waaraan jouw account gekoppeld is. We bewaren daarna enkel nog het geanonimiseerde databestand met gegevens over jouw gebruik van de app en de gegevens die je achterlaat op de app. Daar staan dus geen tot jou herleidbare gegevens meer in.

6. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

We slaan de gegevens die je binnen de app achterlaat op bij onze ICT-serviceprovider, die daarmee jouw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als in deze privacyverklaring staat beschreven.

We verstrekken je gegevens verder niet aan derden, tenzij Trimbos op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

7. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen, en hebben alleen de mensen die aan het Stopstone project werken toegang tot deze gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

8. Wat zijn je rechten?

Behalve dat je elk moment je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens mag intrekken, zoals hierboven beschreven, heb je

a. Het recht op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als je je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt.
e. Het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de hierboven genoemde contactpersoon.

Houd er bij verwijdering van je persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens wel rekening mee dat de app daarna niet of niet in zijn geheel meer kan worden gebruikt.

Indien wij je e-mailadres al hebben verwijderd, kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van je rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij jou horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9. Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website en in onze app. We plaatsen een opvallende melding op onze website en in onze app om je te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en - indien je contact met ons op wil nemen - te bekijken of de contactgegevens nog up to date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.