Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1. Trimbos

De Stopstone app (hierna: de App) wordt je aangeboden door Stichting Trimbos-Instituut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, e-mail: info@trimbos.nl, KvK-nummer: 41265454 (hierna: “Trimbos”).

Het Trimbos heeft de App ontwikkeld en is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de App en de inhoud daarvan.

Artikel 2. Toepassing voorwaarden

Wanneer je de App downloadt of gebruikt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Toestemming voor gebruik

Trimbos geeft je toestemming om voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruik te maken van de App. Je mag de App of (delen van) de inhoud van de App niet voor andere doeleinden gebruiken. Dat betekent bijvoorbeeld dat je de (inhoud van) de App niet mag kopiëren, mag aanpassen of met anderen mag delen (tenzij die mogelijkheid in de functionaliteiten van de App zelf is ingebouwd). Je mag de App dus niet zelf aanbieden aan derden. Het betekent ook dat je de App niet commercieel mag exploiteren; je mag bijvoorbeeld geen geld vragen aan iemand om de App te gebruiken.

Artikel 4. Afbeeldingen

Als je zelf foto’s of afbeeldingen gebruikt om “motivators”, “hulplijnen” of “beloningen” te creëren in de App, garandeer je dat met het gebruik van die foto’s of afbeeldingen geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dat betekent dus dat je zelf de foto of afbeelding hebt gemaakt en toestemming geeft voor het gebruik daarvan, of dat je toestemming hebt gekregen van degene die de foto of afbeelding heeft gemaakt om deze in de App te gebruiken en/of delen. Je garandeert ook dat de motivators, hulplijnen of beloningen die je maakt niet op andere wijze onrechtmatig of in strijd met de wet zijn. De afbeeldingen die je maakt mogen bijvoorbeeld niet beledigend of discriminerend zijn of aanzetten tot haat.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De App is ontwikkeld door Trimbos en kan als hulpmiddel dienen bij het stoppen met roken. De App heeft in geen geval de diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten tot doel. Deze App dient daarom niet te worden beschouwd als een vervanging voor een consult van of een behandeling door een arts.
5.2 Trimbos kan de App op ieder moment verwijderen uit de app stores en/of voor jou en/of andere gebruikers ontoegankelijk maken. Trimbos is dan niet aansprakelijk voor schade die daardoor kan ontstaan.
5.3 Trimbos is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de App of de inhoud daarvan, of door fouten of tekortkomingen in de App, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Trimbos.
5.4 Als je de App gebruikt garandeer je dat je niet in strijd met deze gebruiksvoorwaarden zal handelen en vrijwaar je Trimbos voor mogelijke vorderingen van derden die er het gevolg van zijn dat je toch in strijd met deze gebruiksvoorwaarden hebt gehandeld.

Artikel 6. Privacy

Als je deze App gebruikt stel je bepaalde persoonsgegevens aan Trimbos ter beschikking. Op de verwerking van deze gegevens is de Privacyverklaring die bij deze App hoort van toepassing, die je hier kan lezen

Artikel 7. Wijzigingen

Trimbos kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. De aangepaste gebruiksvoorwaarden worden dan in de App gezet en er zal in de App een melding worden geplaatst dat de voorwaarden zijn gewijzigd.

Artikel 8. Rechts- en forumkeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de App is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.